Výstavba silnic 4.0

Výstavba silnic 4.0

Cloud propojí stavební stroje a obalovny

Internet věcí automaticky shromažďuje relevantní informace ze skutečného světa, propojuje je a zpřístupňuje na síti v projektu: Výstavba silnic 4.0. Přichází teď „internet strojů pro dopravní stavitelství“? To je docela možné. Ve výzkumném projektu Smart Site, v němž spojili své síly partneři konsorcia z oblasti výzkumu a hospodářství, byl celý logistický řetězec a pracovní proces pokládky asfaltu na staveništi integrován do komplexního systému prostřednictvím inteligentních cloudových sítí. Finální demonstrace obnovy povrchu vozovky u silnice L1206 ve švábském Filderstadtu jednoznačně prokázala praktičnost tohoto projektu. Za Švýcarsko se zúčastnila i společnost Ammann jako výrobce obaloven a stavebních strojů.

Cílem je inteligentní řízení stavebního procesu

Pokud dojde při výstavbě silnic k vadám, například proto, že asfalt je nedostatečně zhutněný a začne se drolit, je to vždy spojeno s vysokými náklady. Stavební objekt nebo silnice se musí náročně rozebrat a znovu zhotovit. Staveniště na silnicích navíc způsobují dopravní komplikace, což je nepříjemná situace. Co dělat? Jednou z hlavních příčin nedostatečné kvality je skutečnost, že v silniční výstavbě spolupracuje řada účastníků s nepružnými centrálními systémy plánování, řízení a reportingu. Dodavatelé systémů obvykle poskytují řešení pro jednotlivé segmenty hodnotového řetězce. Z těchlze v praxi vytvořit hodnotové sítě jen pomocí manuálního zadávání a s vysokými lokálními náklady.

Smart Site

Dodnes neexistují jednotné postupy předávání informací relevantních pro řízení od obalovny až k válci, které jsou založeny na koordinovaném plánování. Kooperace nad rámec firmy a použití různých typů stavebních zařízení v rámci stavební činnosti tak nejsou vůbec podporovány, a když, tak jen nedostatečně. Také pro následné zajišťování kvality a dokumentaci stavebních činností jsou charakteristické systémové bariéry a manuální činnosti. „Tady jsme chtěli začít už dávno,“ vysvětluje Kuno Kaufmann, vedoucí oddělení Ammann Group pro digitální produkty. „Právě proto nám bylo už od začátku jasné, že projekt Smart Site má v sobě obrovský potenciál“.

Jako komplexní dodavatel v oboru dopravního stavitelství by společnost Ammann Group mohla být ideálním partnerem projektu. „Potenciál, který nabízí automatizace, zesíťování všech účastníků a dynamické řízení procesů, byl výzkumným projektem Smart Site jednoznačně prokázán,“ shrnuje Kuno Kaufmann své poznatky. „Smart Site shromažďuje a dokumentuje data, vyhodnotitelná pro prostředí, stavební stroje a řízení stavebních procesů v celém hodnotovém řetězci „dopravní stavitelství“.

Z centrálního plánování jsou během realizace dynamicky a decentralizovaně pro celý hodnotový řetězec všem účastníkům poskytovány informace o obalovně, dopravní logistice, až po automatizovaný finišer a dálkově řízené válce“. Jak Kuno Kaufmann upozorňuje, nabízejí se samozřejmě již dnes vhodná řešení, jako např. kontrola zhutnění, je zde však riziko, že taková izolovaná řešení by mohla dlouhodobě bránit průběžné digitalizaci. A právě taková kontinuální digitalizace je cílem skupiny Ammann. Společnost Q point AG, spin-off skupiny Ammann, která se zaměřuje na digitalizaci v silniční výstavbě, vytváří na výrobci nezávislou otevřenou digitální platformu pro obor stavitelství.

Od lokálního analogového staveniště k regionálně zesíťovanému digitálnímu staveništi

„Cílem je inteligentní řízení stavebního procesu,“ vysvětluje Kuno Kaufmann. „Je založeno na vývoji postupů integrovaných do BIM, zpětné vazbě, analýze a sledování sémanticky obohacených, kontextově situačních a autonomně propojených specifických stavebních dat. Toho lze dosáhnout autonomně řízenou výměnou informací mezi stavebními stroji, mezi prostředím a stavebním strojem, i mezi vedením stavby a stavebním strojem“. Vznikne tak informační platforma pro všechny účastníky stavebního projektu. To by umožnilo úzké propojení všech článků hodnotového řetězce pro výstavbu asfaltových komunikací. Což také znamená: Informační platforma má být nezávislá na výrobci. „Má být otevřena pro všechny,“ říká Kuno Kaufmann, „bez ohledu na to, zda se jedná o strojní inženýry, poskytovatele softwaru a hardwaru nebo uživatele, například firmy zabývající se výstavbou silnic. Naším záměrem není izolované řešení, ale kompletní celkové řešení s otevřenými rozhraními, při kterém jsou všichni účastníci systému stejně vítáni a účast je dokonce výslovně žádoucí“.

Závěry z projektu Smart Site integrovala společnost Ammann do vývoje dalších produktů. Jako koncepční studie v rámci Smart Site byl například realizován autonomně se pohybující válec. V tomto případě jde také o bezpečnost. Video ukazuje, že vibrační válec nejen průběžně kontroluje stupeň zhutnění povrchu vozovky, ale je vybaven také integrovanou ochranu proti kolizi. Automaticky se zastaví, když mu stojí v cestě člověk. Tím se zabrání nehodám.

Výstavba silnic 4.0

Silniční staveniště s velkou logistickou náročností jsou pro digitalizaci obzvláště vhodná. Projekt Smart Site byl podpořen německým Spolkovým ministerstvem pro hospodářství a technologie v rámci programu „Autonomie pro průmysl 4.0“.

Zdroj: Ammann, článek: Výstavba silnic 4.0

Související články

O vibračních válcích, Novinky ,

27.3.2018