Co signalizuji odvlhčovače Ekotez

Co signalizují odvlhčovače Ekotez

Doporučené použití odvlhčovačů Ekotez

Vysoušeče a odvlhčovače se používají ke snížení vlhkosti vzduchu v různých místnostech, sklepích, obytných prostorech, výrobních provozech, stájích apod. (Doporučená vlhkost vzduchu v obytných prostorech je 50% při 20-22°C). Co také signalizuji odvlhčovače Ekotez při své práci? Na to dostanete odpověď v tomto průvodci.

Vysoušeče je vhodné použít zejména k ochraně před vlhkostí ve skladech, např. při skladování papíru, lepenky, potravin, kůže apod. Jako ochrana před korozí u kovů. Vysoušení místností po úklidu, malování či tapetování. Vysoušení na stavbách. Odvlhčování po živelných pohromách. (povodně, záplavy). Pozor! Během přepravy dodržujte vodorovnou polohu odvlhčovače v opačném případě může dojít k poškození kompresoru.

Princip funkce odvlhčovače

Zařízení pracuje automaticky a použitý režim je indikován na panelu LED diodami. Vlhký vzduch z místnosti je vháněn do odvlhčovače přes výparník, kde je zchlazen. Vlhký vzduch na chladném povrchu výparníku zkondenzuje a zkapává do sběrné nádoby. Chladný a suchý vzduch je ohříván průtokem přes kondenzátor. Při správném používání je spotřeba energie asi 30% v porovnání se spotřebou při vysoušení teplem.

Příprava odvlhčovače

Odvlhčovač musí být umístěn tak, aby nejbližší zeď nebo překážka průchodu vzduchu byla min 50 cm od sacího a výtlačného konce přístroje. Odvlhčovač musí být umístěn vodorovně a nesmí být v bezprostřední blízkosti zdroje tepla. Pracovní rozsah je mezi 0°C a 35°C a v relativní vlhkosti min 30%.

Základní pokyny – nezbytné pro správnou funkci odvlhčování:

  • Odvlhčovač odebírá vlhkost ze vzduchu, suchý vzduch přijímá vlhkost ze stěn, předmětů apod. a to tím více čím je sušší a čím větší je plocha přístupná tomuto vzduchu.
  • Odvlhčovaná místnost musí být uzavřena! (okna, dveře, větrací mřížky, klimatizační průduchy a pod.)
  • NEVĚTREJTE ani při teplém a slunečném počasí !
  • Přístroje řady T6x, T8x T9x, T12x nemají vlastní sběrnou nádobu a musí se připojit hadicí k odpadu (ve spádu 3 až 5 %).
  • Odvlhčovače řady T3x, T4x, mají vlastní sběrné nádoby. Při naplnění vodou se přístroj automaticky vypne. Kontrolujte odvlhčovač 3 až 4 krát denně. Je možný i přímý odvod kondenzátu do odpadu pomocí šroubení ve sběrné nádobě.

Hlídání tvorby námrazy

Odvlhčovač je vybaven automatickou kontrolou tvorby námrazy, která hlídá tvorbu ledu na výparníku.

Co signalizuji odvlhčovače Ekotez

Standardní režim odvlhčování
Teplotní podmínky jsou optimální.
Nedochází k namrazování.
Režim namrazování
Podmínky nejsou úplně optimální, teplota na výparníku dosáhla stavu námrazy (ale teplota okolí může být např. i 15°C !!).
Nejde o chybový stav, jen odvlhčování není tak intenzivní – některé typy konkurenčních odvlhčovačů za obdobných podmínek nemusí pracovat vůbec !!
Vzdušná vlhkost se hromadí převážně jako námraza.
Bude následovat režim odmrazování.
Režim odmrazování
Tato indikace značí probíhající odmrazování
Kompresor běží a vhání ohřáté chladivo na výparník, ventilátor je vypnutý.
Po odmrazení se přístroj automaticky přepne na odvlhčování.
Indikace vypnutí přístroje při dosažené zvolené vlhkosti vzduchu na připojeném hygrostatu nebo vypnutí externí spínačem (např. plovák v externí sběrné nádobě).
Nízká teplota
a) Okolní teplota je pod 0°C.
b) Bliká pokud teplota se zvýší nad 0°C
c) Vypnutím hlavního vypínače zrušíme indikaci blikání.
Přístroj je možné opět zapnout.
Vysoká teplota (tlak) na výtlaku kompresoru.
Pravděpodobná příčina je závada na ventilátoru, zanesený filtr nebo závada chladícího okruhu.
Přístroj se vypne.
Signalizuje plnou sběrnou nádobu.
Přístroj se vypne. (Pouze u přístroje se zabudovanou sběrnou nádobou kondenzátu)

Signalizace poruchy senzorů

Odvlhčovače Ekotez jsou také vybaveny indikací eventuální poruchy senzorů.
V případě poruchy senzoru se přístroj vypne a následující LED kontrolky střídavě blikají:

porucha senzoru výparníku
porucha senzoru max. teploty
porucha senzoru okolní teploty

PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Před začátkem servisních prací vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
Všechny poruchy na chladícím okruhu smí odstranit pouze odborný servis.

PORUCHY LED PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ
Odvlhčovač neběží X Závada na el. připojení. Zkontrolujte napájení.
Nízká okolní teplota. Pokud LED bliká je možno přístroj zapnout.
(VYP a ZAP hl. vypínač)
Zanesený filtr.
Vadný ventilátor nebo závada na chladícím okruhu
Zkontrolujte filtr
Vyhledejte servis
Dosaženo vlhkosti nastavené na
hygrostatu.
Nastavte nižší rel. vlhkost,
pokud je to požadováno.
Plná sběrná nádoba kondenzátu. Vyprázdněte sběrnou nádobu.
X Neznámá Vyhledejte servis.
Přístroj běží, ale
nekondenzuje žádná
vlhkost
Čas potřebný pro kondenzaci při daných podmínkách je příliš krátký nebo vlhkost vzduchu je nízká. Nechte přístroj běžet delší dobu (minimálně 1 hodinu).
Zkontrolujte požadovanou a dosaženou vlhkost vzduchu.
Režim namražování.
Podmínky nedovolují kontinuální kondenzaci.
Nejedná se o závadu.
Bude následovat odtávání.
Sací nebo výtlačná strana nemá dostatečný průchod vzduchu.
Chyba chladícího okruhu.
Odstranit příčinu (vyčistit) event. vyměnit protiprachový filtr.
Vyhledat odborný servis.
Snížená účinnost. Zanesení výparníku Viz kapitola údržba

Údržba odvlhčovače

Pro čištění použijte měkký kartáč nebo stlačený vzduch, nepoužívejte vodu a rozpouštědla. Znečištěný protiprachový filtr vyjměte a umyjte vodou s přídavkem saponátu. Po důkladném vysušení instalujte zpět. Znečištěný filtr nebo dokonce lamely výparníku snižují podstatně výkon. Doporučujeme po 3 000 provozních hodinách nechat přístroj zkontrolovat a vyčistit v odborném servisu.

Použití hygrostatu

Teplota, stupeň vlhkosti a provozní podmínky mají zásadní vliv na výkon. V zimě nebo i v létě při extrémně suchém vzduchu (30%) je výkon velmi malý nebo dokonce žádný. Pokud nemáte k dispozici přístroj ne měření vlhkosti lze použít orientačně hygrostat (Volitelné příslušenství). Zkoušejte jen při vypnutém odvlhčovači. Otáčejte kolečkem hygrostatu pomalu proti směru hodin. Když uslyšíte cvaknutí spínače, odpovídá vlhkost vzduchu přibližně hodnotě na hygrostatu.

Vysoušeče s nezávislým topením


Použité vysoušeče

Odvlhčovače Ekotez si můžete otestovat prostřednictvím naší půjčovny strojů

Zdroj: Ekotez - Co signalizuji odvlhčovače Ekotez

Další články o vysoušečích

O vysoušečích vzduchu, Novinky

26.2.2020